Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu:

"Nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przemysłu konstrukcyjnego i przesyłowego"

Cel projektu:

Celem inwestycji jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i dynamiczny rozwój poprzez realizację innowacyjnej inwestycji związanej z zakupem urządzeń komputerowych opartych na nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych, jak również specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Jego realizacja spowoduje wprowadzenie nowych produktów informatycznych dla przemysłu przesyłowego i systemów liniowych, powodując zwiększenie jego konkurencyjności i innowacyjności.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikro przedsiębiorstw

Nr umowy o dofinansowanie: 07.08-UDA-RPLU.01.02.00-06-132/08
Całkowita wartość projektu: 1 441 552,00 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
703 052,00 PLN

Instytucja Zarządzająca RPO WL:
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 81 44 16 738, faks 81 44 16 740

Punkt Informacyjny:
Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
tel.: 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44-16-750
e-mail: rpo@lubelskie.pl,
www.rpo.lubelskie.pl

Adres strony internetowej informującej o RPO WL prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=1071

Instytucja Pośrednicząca II stopnia RPO WL:
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Punkt Informacyjny:
Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
tel.: 81 46-23-831, 81 46-23-812
lawp@lawp.eu, lawp@lubelskie.pl
www.lawp.eu, www.lawp.lubelskie.pl